Anasayfa Odamız

Odamız

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası, tüm yurtta 250.000 mühendis, mimar, şehir plancısı ve benzeri mesleklerden üyesi bulunan ve içinde 60 meslek disiplininin yer aldığı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği?nin (TMMOB) 23 Oda?sından biridir.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası, 1970 yılında kurulmuştur. Halen, 3.100 üyesi, İstanbul?da bir şubesi ve tüm yurtta yaklaşık 50 işyeri temsilciliği vardır.

Yönetim ve Denetim Kurulu gibi organları üyeleri arasından gizli oyla seçilerek oluşturulan Oda?mız kamu kurumu niteliğinde bağımsız bir meslek kuruluşudur.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası;

  • Mesleğin ortak ihtiyaçlarını temin etmek,
  • Mesleki işleri kolaylaştırmak,
  • Mesleki ilişkilerde dürüstlüğü ve güveni tesis etmek
  • Mesleki ahlakı ve disiplini korumak
  • Meslektaşlarının hak ve çıkarlarını korumak
  • Mesleğin ülke yararına gelişmesini sağlamak

amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Meslek örgütleri, meslektaşlarının hak ve çıkarlarının korunması, mesleki faaliyetlerin yürütülmesi, planlanması ve geleceğe yönelik açılımlar yapılması yanında sivil toplum kuruluşu olarak da demokratikleşmenin en önemli yapıtaşlarıdır.

Bilim ve teknoloji alanındaki olağanüstü gelişmeler, etkileşimler, iletişimler ve uluslararası ilişkiler Oda?mızı dünya çapındaki bu gelişmelere katılmaya zorlamaktadır.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası 20. Dönem Yönetim Kurulu, bu kaçınılmaz rönesansın bilinciyle, çalışma programında hızlı nüfus artışı, metropol kentlere yoğun göçler ve onun yarattığı denetlenemeyen kentleşme ve işsizlik ortamının, gelir dağılımı bozukluğunun, rantiyecilik ve yatırımsızlaştırma nedeniyle üretimin kalitesinin ve miktarının arttırılamaması ve AR-GE?siz bir sanayinin ülkemizi üretim sektörlerinin cılız kaldığı bir ülke olmaktan kurtaramayacağı tesbitini yapmıştır.

Ülkemizin önemli bir teknik insan gücü birikimi mevcuttur. Bu birikim meslek alanımızda harekete geçirildiği takdirde, önemli rekabet olanakları yaratacaktır.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası, bu amaçlar doğrultusunda dergi, bülten ve kitap gibi yayınlar yanında eğitim, sanayileşmenin ve teknolojik gelişmelerin tartışıldığı seminer, sempozyum, panel, kongre, fuar gibi düzenlemeleri de gerçekleştirmektedir.

Odamız genel olarak teknik eğitimin özellikle de metalurji mühendisliği eğitiminin ülkenin orta ve uzun evredeki ihtiyacını karşılaması ve bilgi çağını yaşamaya başlamış kalkınmış dünya ülkelerinde ulaşılan mühendislik vasıflarının yakından izlenmesi, sorgulanması ve evrensel düzeyin ülkemizde de yakalanabilmesi için çaba harcamaktadır.

Bu kapsamda Oda, üniversitelerin metalurji mühendisliği bölüm başkanlarıyla, öğretim üyeleriyle ve öğrencilerle devamlı diyalog halinde olup; eğitim programları ve eğitimin sorunlarına yönelik toplantılara katılmakta ve çeşitli önerilerde bulunmaktadır.

Oda?mız kuruluşundan bugüne kadar on bilimsel ve teknik kongre düzenlemiştir. 2002 yılında düzenlenecek olan 11. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi?nin (METAL HAFTASI – METALURJI 2002) hazırlık çalışmaları sürdürülmektedir.

Mesleki yayın organımız olarak iki ayda bir çıkarılan ? Metalurji ? dergisi (Temmuz 2001 sayısıyla 126. sayısına ulaştı.) yanında faaliyetlerimizin tanıtıldığı ve sektörlerimizden haberlerin yer aldığı ?Metalurji Bülteni? belirli aralıklarla yayınlanmaktadır.

Oda?mız Metalurji Dergisi ve Bülteni yanında, mesleki temel kitaplar ve sektörlerimizle ilgili teknik raporlar da hazırlayarak üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunmaktadır.

1988 yılında, Türkiye?de ilk kez Oda?mızın öncülüğünde TMK (Odamızın Tahribatsız Muayene Komisyonu) ve Alman Tahribatsız Muayene Cemiyeti (DGZfP) tarafından başlatılan ve daha sonra ODTÜ ile birlikte sürdürülen eğitimler sonucunda, 1999 yılı sonu itibari ile tahribatsız muayene alanında 1.668 kişiye eğitim verilmiş ve 550 kişiye uluslararası geçerliliğe sahip Alman Tahribatsız Muayene Cemiyeti DGZfP sertifikası kazandırılmıştır.

Gelecekte meslektaşımız olacak öğrencilere yönelik olarak staj yeri bulma, tez ve ödevlerinde gereksindikleri teorik ve pratik destekleri verme, teknik geziler, ücretsiz ders ve seminerler, mezuniyet sonrasında iş bulma gibi hizmet ve yardımlarda bulunulmaktadır.

 

İletişim
Telefon 90 – 312 – 425 41 60
90 – 312 – 419 38 18
Faks 90 – 312 – 418 93 43
Posta Adresi Hatay Sokak No : 10/9
06650 Kızılay-ANKARA
E-Posta oda@metalurji.org.tr
metalurji@ttmail.com
Odanın Kullandığı E-Mail Adresleri
Genel Merkez oda@metalurji.org.tr
metalurji@ttmail.com
İstanbul Şube metalist@metalurji.org.tr
metalistanbul@ttmail.com
istanbul@metalurji.org.tr
İzmir İl Temsilciliği izmir@metalurji.org.tr
Bursa İl Temsilciliği bursa@metalurji.org.tr