Anasayfa Mesleğimiz

Mesleğimiz

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Nedir?

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği; doğadaki mineral kaynaklarından ve ikincil hammaddelerden, arzulanan niteliklere sahip malzemelerin eldesi ve bu malzemelerin şekil ve özelliklerinin değiştirilebilmesi için gerekli proseslerin araştırılması, geliştirilmesi ve uygulanması, kullanıma en uygun mazlemenin üretilmesi veya seçimi; kullanım sırasında çalışma ortamlarındaki davranışlarının incelenmesi ve olumsuz etkilerden korunması, kullanımı sona eren malzemelerin yeniden kullanıma kazandırılması faaliyetlerini kapsamaktadır.

Yukarıda anılan faaliyetler içerisinde metal malzemelere yönelik çalışmalar önemli bir yer tutmakla birlikte seramik, plastik ve kompozit malzemelerin üretilmesi, özelliklerinin incelenmesi, geliştirilmesi; malzemelerin tasarım ve kullanımlarına yönelik felsefe ve stratejiler geliştirilmesi, yeni uygulama alanlarının araştırılması, metalurjik proseslerin çevreye olan etkilerinin iyileştirilmesi gibi konular da metalurji ve malzeme mühendisliği ilgi alanına girmektedir.

Metalurji ve malzeme mühendisliği eğitimi; yukarıda anılan faaliyet alanlarında gerekli çalışmaları planlayıp uygulamaya geçirebilecek bilgi altyapısına sahip, çağdaş teknolojileri kullanabilen ve kendi uzmanlığına uyarlayabilen, temel bilgileri üzerine bireysel gelişimini devam ettirebilecek, takım çalışmasına yatkın mühendis yetiştirmek için gerekli teorik, uygulama, laboratuvar ve pratik çalışmaları kapsamaktadır.

Bu çerçevede metalurji ve malzeme mühendisliği öğrencileri mesleki açıdan metalurjik üretim ve proses  tesislerinde üretim süreçlerinin tasarlanması, analizi; metalurjik reaksiyonların incelenmesi, kinetik ve madde dengesi hesaplamaları, malzemelerin şekillendirilmeleri, özelliklerinin arzulanan doğrultuda geliştirilmesi için gerekli prosesleri tasarlayıp uygulayabilecek, neden-sonuç ilişkilerini kurabilecek temel bilgileri almaktadır.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü mezunları entegre metal üretim tesislerinde, haddehanelerde, dökümhanelerde, ısıl işlem, toz metalurjisi, dövme endüstrisinde, korozyon konularında ve seramik üretim tesislerinde ilgili kuruluşların üretim, kalite kontrol ve Ar-Ge bölümlerinde çalışabilmektedir.

Malzeme Bilimi & Mühendisliği Nedir?

Günlük yaşamın doğal parçası haline gelmiş gereçlerden yarı-iletken yongalara, ulaşım ve iletişim sektöründeki kullanımlarından protez ve yapay organ gibi tıbbi uygulamalarına kadar her alanda değişik malzemeler, taşıdıkları özelliklerle uyumlu kullanım alanları bulur. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği nin uygulamaları da bu geniş yelpazede kullanılan metal, seramik, cam, polimer ve bunların kompozit yapılarından oluşan her türlü malzemenin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, ve özelliklerinin karakterizasyonunu kapsar. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, bilişim teknolojileri ve genetik-moleküler biyoloji ile birlikte 21. yüzyılı şekillendirecek mesleklerden biridir.

Nereden Doğmuştur?

Malzeme bilimi ve mühendisliği uygarlık tarihinin en eski mühendislik dalı olarak da bilinen Metalurjiden doğmuştur. İlkel çağlarda, doğa da saf halde bulunan metallerin ısı yardımıyla dövülerek veya ergitilerek şekillendirilmesiyle başlayan metalurji, demir-çelik sektörünün gelişimiyle sanayi devrimine soluk vermiş, cam ve seramiklerin endüstriyel çapta üretimi ve 20. yüzyılda polimer esaslı malzemelerin, yarıiletken malzemelerin ve biyomalzemelerin geliştirilmesiyle metal dışı malzemeleri de kapsayan, disiplinler arası bir karaktere sahip, malzeme bilimine dönüşmüştür. Bugün ulaşılan nokta; başta optik, manyetik, elektronik, tıp, biyoloji olmak üzere çeşitli bilim dallarında kullanılan malzemelerin ve buna bağlı teknolojilerin nano boyutlara inmesidir.

Malzeme Mühendisleri Ne İş Yapar Ve Nerede Çalışır?

Malzeme mühendisleri yaşamı kolaylaştıracak ve insanlığın yaşam kalitesini yükseltecek yeni malzemelerin tasarlanması, geliştirilmesi ve üretilmesi, varolan malzemelere yeni kullanım alanları yaratılmasından sorumludur. Malzeme mühendisleri hammadde üretimini, malzemenin sentezlenmesi ve işlenmesi, ürün tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi ve ömrünü tamamlamış malzemelerin geri kazanımını da içeren tüm aşamalarda yer alır. Malzeme mühendisleri aşağıda listesi verilen sektörlerde çalışmaktadır:

· Metal ve Metalurji
· Seramik
· Elektronik
· Uçak ve Uzay
· Plastik
· Otomotiv ve Beyaz Eşya
· Üniversite ve Araştırma Kuruluşları,